dimecres, 11 de novembre del 2015

MEMORITZEM O DEDUÏM?

FM14-2n ESO

Paraules clau
Patrons numèrics; Enigma numèric; Sistema de numeració posicional

Nivell
2n, 3r ESO

Espiral numèrica (Sergio Cañete) Concurs fotografia mat

Enunciat
En aquest exercici hem d’aprendre a deduir per poder memoritzar. El quadre que teniu a continuació conté dos números a cada casella: el de dalt, de dues xifres, determina la seqüència de nou xifres que hi ha a sota.

a) Sabent les dues primeres xifres del número de sota podríeu dir les altres set?
b) Sou capaços de trobar com es relacionen la seqüència de sota i el número de dalt?
c) El mètode pot semblar diferent per les caselles amb els nombres 95 i 19. Argumenta el perquè.
d) Completa les dues últimes files del quadre.
e) Què faries per memoritzar el nombre de 9 xifres resultant del 99?


23
 437077415
72
 381909987
18
 921347189
22
 336954932
4
 516730336
38
 943707741
16
 729101123

314594370
45
 651673033
30
 145943707
34
 549325729
25
 639213471
6
 718976392
15
 628088640
61
 279651673
95
 707741561
46
 752796516
3
 415617853
1
 213471897
19
 33695493
17
 820224606
29
21
5
44
11
8
41
32


24


49


20


42


96


27
Introducció
Aquest problema treballa sobre la identificació de patrons numèrics.

Per què hem seleccionat aquest problema?
Creiem que el primer punt d’interès d’aquest problema té a veure amb el títol: una seqüència de xifres aparentment aleatòria podria estar seguint un patró o regla que convé descobrir.
Un segon punt d’interès, tal com està plantejat el problema, és constatar que el patró que sembla funcionar amb els primers exemples podria no funcionar en tots els casos. Obliga, per tant, a fer un procés d’abstracció per aconseguir resoldre tots els casos.
Les respostes que hem escollit com a exemples són respostes de 15 informes dels presentats pels alumnes en la primera fase del FM14.

Bloc de continguts
Numeració i càlcul. Canvi i relacions.

Competències implicades( [1], p.8)
PROBLEMA
COMPETÈNCIES SECUNDÀRIA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
MEMORITZEM O DEDUÏM

Competència 3: Mantenir una actitud de recerca davant d’un problema assajant estratègies diverses ([1], p.18)

Possibles estratègies de resolució de problemes ([2], [3])
Cerca del patró. Organitzar la informació. Provar ordenadament.


VEURE FITXA COMPLETA

ENUNCIAT PELS ALUMNES

ANNEX RESPOSTA C