LLISTAT DE PROBLEMES EDITATS

PROBLEMES DE LA 1ª FASE

 Paraules clau: Patrons; regles funcionals; Raonament geomètric, visual i numèric; Deducció; Suma de nombres senars consecutius.

 Paraules clau: Divisors d’un nombre; Nombres primers i compostos; Criteris de divisibilitat; Arbre de factors; Descomposició en factors primers; Potències; Patrons; Raonament numèric.
Paraules clauFractals; Floc de neu de Koch; Patró de creixement; Recursivitat; Raonament geomètric, visual i numèric;  Àrees; Fraccions; Potències; Decimals.
Paraules clauRelacions espacials; Patrons; Raonament geomètric, visual i numèric.
Paraules clau: Joc matemàtic; Estratègia guanyadora.
Paraules clauRecursivitat; Divisió entera; Recompte; Inducció; Raonament numèric; Patrons; Introducció llenguatge algebraic
Paraules clau: Àrea, Volum, Proporcionalitat, Raonament numèric, Context real, Patrons, Generar bones preguntes, Preguntes productives

Paraules clau: 3D, Superfície, Raonament espacial, Raonament numèric, Patrons, Expressions algebraiques

Paraules clauJoc, divisibilitat,  mcd, raonament aritmètic, algoritme d'Euclides, pràctica productiva, connexions

Paraules clau: Representació, patrons visuals, raonament i prova, relacions i canvi, taules de multiplicar

Paraules clau: Representació, patrons visuals, raonament i prova, aritmètica del rellotge o modular. 

Paraules clau: Representació, patrons visuals, Raonament i prova.

Paraules clau: Fibonacci, patrons, Raonament i prova. 

Paraules clau: Fibonacci, patrons, policubs, transformacions geomètriques, àrea i perímetre.

Paraules clau: patrons, formes geomètriques, taules de multiplicar, divisibilitat.

Paraules clau: patrons, potències, role-play.     

Paraules clau: Relacions multiplicatives part/tot. Fraccions. Patró. Equivalència. Representació.     


PROBLEMES DE LA 2ª FASE


Paraules clau: Àrea, Perímetre, Quadrats, Pràctica productiva, Representació

Paraules clau: Divisibilitat, Divisió entera, Residu, Patrons, Decimal periòdic
Paraules clau: Patrons, Àlgebra, expressions algebraiques
Paraules clau:   Avaluació competencial, Rúbriques, Divisibilitat, Treball sistemàtic, Pràctica exhaustiva.

Paraules clau: Avaluació competencial,  Rúbriques, Divisibilitat, Pràctica productiva.

Paraules clau:  Introducció a l'algebra. Patró de creixement. Llenguatge algegraic
Paraules clau:  Avaluació competencial. Avaluació formativa. Rúbriques. Introducció a l'algebra. Patró de creixement. 

Paraules clau:  Avaluació competencial. Rúbriques. Patró visual. Progressió aritmètica. Expressions algebràiques. Modelització. Fotografia matemàtica. Raonament i prova.

Paraules clau:  3D. Perímetre. Superfície. Volum. Divisivilitat. Modelització. Connexions. Optimització. Avaluació competencial. Rúbriques d'avaluació.

Paraules clau:  Geogebra. Generar preguntes de caire matemàtic. Generar problemes. Competència 4 i 12.

Paraules clau: espai i forma, pattern blocks, manipulació, superfícies equivalents, proporcions, àrees, tesselacions. 
Paraules clau: expressions aritmètiques, matemàtiques visuals, subitizing, patrons, llenguatge algebraic.
Paraules clau: preàlgebra, llenguatge simbòlic, early algebra, expressions aritmètiques.
Paraules clau: preàlgebra, llenguatge algebraic, equacions, treball significatiu.
Paraules clau: patrons, divisors, quadrats perfectes, role-play.


ARTICLES

Paraules clau: Llenguatge algebraic, Patrons, Resolució de problemes, Tasques riques
Paraules clau: Treball cooperatiu, Dimensió de Comunicació i Representació, Conversa matemàtica, Ambient d'aula.Paraules clau: Treball cooperatiu, Resolució de problemes, Problemes de la 1ª fase, Gestió d'aula, Programació.

Paraules clau: Treball cooperatiu, Problemes competencials, Problemes de la 1ª fase

Paraules clau: Treball cooperatiu, Problemes competencials, Problemes de la 1ª fase

Paraules clau: Treball cooperatiu, Problemes competencials, Problemes de la 1ª fase

Paraules clau: Multiplicació, Representació, Model, Propietat distributiva, Àlgebra, Material, Primària, ESO.

Paraules clau: Conversa matemàtica, dimensió de Comunicació i Representació, coavaluació formativa.